જેની પ્રીત મળી છે એને પામી લેજો જીંદગી મા થોડુ જતૂ કરિને હસતા હારતા સીખી લેજો મલશે દુનીયા મા કેટલાય અપરીચીત લોકો પણ જે તમારા બની જાય એમને સાચવી લેજો.

0