આંસુની કિંમત ન હોય વાલા
0

આંસુની કિંમત ન હોય વાલા

પણ જે ખરા

સમયે લૂસી જાય……….

તેની કિંમત જરુર હોય છે

0