જિંદગી તુ જેમ જેમ ઓછી થતી જાય છે
0

જિંદગી તુ જેમ જેમ ઓછી થતી જાય છે,એમ એમ વધારે ગમતી જાય છે.

0