તમારા મોબાઇલ ના keyborad માં Y અને i
0

તમારા મોબાઇલ ના keyborad માં Y અને i વચ્ચે એક ખૂબ જ સુંદર cute વ્યક્તિ છે.

જરાક જો જો તો.

0