પરદા ઉપર નિસાર છે
0

પરદા ઉપર નિસાર છે દર્શનની ઝંખના,

જોયાં નહીં મેં કિંતુ એ જોતાં રહ્યાં મને.

0