પ્રેમ અને લવ તો વાર્તાઓ માં જ છે
0

પ્રેમ અને લવ તો વાર્તાઓ માં જ છે, સાહેબ બાકી આજની છોકરી ઓ ને તો લુખ્ખા જ ગમે.

0