વાંક લીમડા નો નથી કે એ કડવો છે
0

વાંક લીમડા નો નથી કે એ કડવો છે,

સાલી જીભ ને જ મીઠાશ ગમે છે.

0